نام کاربری
رمز ورود

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بهاره بلوطی22803810تهرانمراقبت و زیبایی
2سرای عروس نوین76509742رودهنمراقبت و زیبایی
3تندیس33174719تهرانصنايع پوشاك
4سیمای یاسمن44447247تهرانمراقبت و زیبایی
5لیان09391716221تهرانمراقبت و زیبایی
6ساره شهریار 65253796شهریارصنايع پوشاك
7شاهمیری65247316شهریارصنایع دستی (دوختهای سنتی)
8اسکیپاد 65220613شهریارفناوری اطلاعات
9پیام سیستم65253677اندیشهفناوری اطلاعات
10ایراندخت شهریار65221793شهریارمراقبت و زیبایی
11یلدا65244960شهریارمراقبت و زیبایی
12هنر شهر یار65228100شهریارمراقبت و زیبایی
13پرستوی شهریار65225680شهریارمراقبت و زیبایی
14'گلچین شهریار65224340شهریارمراقبت و زیبایی
15صدن65224219اندیشهمراقبت و زیبایی
16کبیری شهریار65228331شهریارفناوری اطلاعات
17پیشرو رایانه شهریار65266959شهریارامور مالی و بازرگانی
18ستاره طلایی شهریار65256207شهریارصنايع پوشاك
19مهتاب شهر65266063شهریارصنايع پوشاك
20بشارت نوین65265563شهریارفناوری اطلاعات
21عطرارغوان65952705شهریارصنايع پوشاك
22یاس بندرعباس65355925شهریارمراقبت و زیبایی
23فرزانه رزاقی44750358تهرانمراقبت و زیبایی
24شیما55932112ریصنايع پوشاك
25صدف شرق77917662تهرانمراقبت و زیبایی
26قصر ماه پیشونی44097112تهرانمراقبت و زیبایی
27آلماء خراسان09380183054تهرانصنايع پوشاك
28مجتمع فنی پلی تکنیک 91008410تهران
29الکتروفن نوین65244248شهریاربرق
30وفا65267680شهریارمراقبت و زیبایی