لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بهاره بلوطی22803810تهرانمراقبت و زیبایی
2سرای عروس نوین76509742رودهنمراقبت و زیبایی
3تندیس33174719تهرانصنايع پوشاك
4ساره شهریار 65253796شهریارصنايع پوشاك
5شاهمیری65247316شهریارصنایع دستی (دوختهای سنتی)
6اسکیپاد 65220613شهریارفناوری اطلاعات
7پیام سیستم65253677اندیشهفناوری اطلاعات
8ایراندخت شهریار65221793شهریارمراقبت و زیبایی
9یلدا65244960شهریارمراقبت و زیبایی
10هنر شهر یار65228100شهریارمراقبت و زیبایی
11پرستوی شهریار65225680شهریارمراقبت و زیبایی
12'گلچین شهریار65224340شهریارمراقبت و زیبایی
13صدن65224219اندیشهمراقبت و زیبایی
14کبیری شهریار65228331شهریارفناوری اطلاعات
15پیشرو رایانه شهریار65266959شهریارامور مالی و بازرگانی
16ستاره طلایی شهریار65256208شهریارصنایع دستی (بافت)
17مهتاب شهر65266063شهریارصنايع پوشاك
18بشارت نوین65265563شهریارفناوری اطلاعات
19عطرارغوان65952705شهریارصنايع پوشاك
20یاس بندرعباس65355925شهریارمراقبت و زیبایی
21فرزانه رزاقی44750358تهرانمراقبت و زیبایی
22شیما55932112ریصنايع پوشاك
23صدف شرق77917662تهرانمراقبت و زیبایی
24آلماء خراسان09380183054تهرانصنايع پوشاك
25وفا65267680شهریارمراقبت و زیبایی
26سامیه65284945شهریارمراقبت و زیبایی
27ناز پری65254588شهریارمراقبت و زیبایی
28نیلوفر زیبا66616567تهرانمراقبت و زیبایی
29زیتون نوین 66023806تهرانصنایع چرم، پوست، خز
30ماه مهربان65520388اندیشهمراقبت و زیبایی