لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1بهاره بلوطی22803810تهرانمراقبت و زیبایی
2سرای عروس نوین76509742رودهنمراقبت و زیبایی
3تندیس33174719تهرانصنايع پوشاك
4سیمای یاسمن44892731تهرانمراقبت و زیبایی
5ساره شهریار 65253796شهریارصنايع پوشاك
6شاهمیری65247316شهریارصنایع دستی (دوختهای سنتی)
7اسکیپاد 65220613شهریارفناوری اطلاعات
8پیام سیستم65253677اندیشهفناوری اطلاعات
9ایراندخت شهریار65221793شهریارمراقبت و زیبایی
10یلدا65244960شهریارمراقبت و زیبایی
11هنر شهر یار65228100شهریارمراقبت و زیبایی
12پرستوی شهریار65225680شهریارمراقبت و زیبایی
13'گلچین شهریار65224340شهریارمراقبت و زیبایی
14صدن65224219اندیشهمراقبت و زیبایی
15کبیری شهریار65228331شهریارفناوری اطلاعات
16پیشرو رایانه شهریار65266959شهریارامور مالی و بازرگانی
17ستاره طلایی شهریار65256208شهریارصنایع دستی (بافت)
18مهتاب شهر65266063شهریارصنايع پوشاك
19بشارت نوین65265563شهریارفناوری اطلاعات
20عطرارغوان65952705شهریارصنايع پوشاك
21یاس بندرعباس65355925شهریارمراقبت و زیبایی
22فرزانه رزاقی44750358تهرانمراقبت و زیبایی
23شیما55932112ریصنايع پوشاك
24صدف شرق77917662تهرانمراقبت و زیبایی
25شیدسا22633208تهرانمراقبت و زیبایی
26آلماء خراسان09380183054تهرانصنايع پوشاك
27مجتمع فنی پلی تکنیک 91008410تهران
28الکتروفن نوین65244248شهریاربرق
29وفا65267680شهریارمراقبت و زیبایی
30سامیه65284945شهریارمراقبت و زیبایی