نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ساره شهریار 65253796شهریارصنايع پوشاك
2شاهمیری65247316شهریارصنایع دستی (دوختهای سنتی)
3اسکیپاد 65220613شهریارفناوری اطلاعات
4پیام سیستم65253677اندیشهفناوری اطلاعات
5فنی شهریار65284930اندیشهامور مالی و بازرگانی
6فنی کمالی65223489شهریارامور مالی و بازرگانی
7ایراندخت شهریار65221793شهریارمراقبت و زیبایی
8یلدا65244960شهریارمراقبت و زیبایی
9هنر شهر یار65228100شهریارمراقبت و زیبایی
10پرستوی شهریار65225680شهریارمراقبت و زیبایی
11'گلچین شهریار65224340شهریارمراقبت و زیبایی
12صدن65224219اندیشهمراقبت و زیبایی
13کبیری شهریار65228331شهریارفناوری اطلاعات
14آتيه شهریار65270039شهریارفناوری اطلاعات
15پیشرو رایانه شهریار65266959شهریارامور مالی و بازرگانی
16ستاره طلایی شهریار65256207شهریارصنايع پوشاك
17گلشن هنر09120936125شهریارمراقبت و زیبایی
18الماس شهریار09192017511شهریارمراقبت و زیبایی
19مهتاب شهر65266063شهریارصنايع پوشاك
20بشارت نوین65265563شهریارفناوری اطلاعات
21الکتروفن نوین65244248شهریاربرق
22وفا65267680شهریارمراقبت و زیبایی
23سامیه65284945شهریارمراقبت و زیبایی
24ناز پری65254588شهریارمراقبت و زیبایی
25بنیس09126713327شهریارمراقبت و زیبایی
26خانه طراحان22001440تهرانامور مالی و بازرگانی
27ماه مهربان65520388اندیشهمراقبت و زیبایی
28قصر اندیشه مرکزی65528305شهریارمراقبت و زیبایی
29نگین هستی اندیشه65535706اندیشهصنايع پوشاك
30نورا بانو65553907شهریارصنايع پوشاك