نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1تجسم33445544بوشهرهنرهای تجسمی
2راه دانش43074بندر گناوهامور مالی و بازرگانی
3سادنا33143021بندر گناوهمراقبت و زیبایی
4مهارت09173721914بندر گناوهفناوری اطلاعات
5بانوی شرقی33122829بندر گناوهصنایع دستی (بافت)
6پوشا33444007بوشهرصنايع پوشاك
7حریر33342413بوشهرصنايع پوشاك
8فاطمه کوثر33554187بوشهرصنايع پوشاك
9ستارگان اعماق33532664بوشهرصنایع دریایی
10تافته4582711شبانکارهمراقبت و زیبایی
11پیام دانش33542880بوشهرمعماری
12حدیث35327648خورموجصنايع پوشاك
13تلاش09178739653اهرمفناوری اطلاعات
14پردازش33422382بوشهرفناوری اطلاعات
15باران482679409362577465برازجانمراقبت و زیبایی
16نوین دانش33580031بوشهرامور مالی و بازرگانی
17موسسه باران مهر لیان33325534بوشهرصنايع پوشاك
18تیبا - شعبه133425197بوشهرمراقبت و زیبایی
19کوثر6255بندر کنگانصنايع پوشاك
20سایه روشن3116بندر کنگانمراقبت و زیبایی
21دلسا09172733137خورموجمراقبت و زیبایی
22ایران آکسفورد33555948بوشهراموراداری
23نوآوران گلشن33336596بوشهرفناوری اطلاعات
24کوک2366کاکیصنايع پوشاك
25راه مهر33683842بوشهرفناوری اطلاعات
26پالت33544428بوشهرهنرهای تجسمی
27ساروج-شعبه 135564874بوشهرامور مالی و بازرگانی
28نگین طلایی3682337بوشهرمراقبت و زیبایی
29پوشا _ شعبه یک33660188بوشهرصنايع پوشاك
30متفکران راهیان دانش33543523بوشهرامور مالی و بازرگانی