لیست آموزشگاه های آزاد استان

نام آموزشگاهشهرستانگروه های آموزشیحرفه ها
#نام آموزشگاهشماره تلفنشهرگروه آموزشیجزئیات
1ترمه نگار8400لردگانصنایع دستی (دوختهای سنتی)
2هفت قلم 34460000مال خلیفهمراقبت و زیبایی
3یمنا37375278بابا حیدرصنايع پوشاك
4متین33226369فارسانمراقبت و زیبایی
5هاله09133837931فارسانصنايع پوشاك
6نگین پارس4222828بروجنفناوری اطلاعات
7علم نو 4223916بروجنامور مالی و بازرگانی
8غزال 32254387شهر کردمراقبت و زیبایی
9نیلوفر3345082شهر کردمراقبت و زیبایی
10سرمه شهر32243511شهر کردمراقبت و زیبایی
11گلنوش3337713شهر کردمراقبت و زیبایی
12صدف32424681فرخ شهرمراقبت و زیبایی
13روناک3527892سامانمراقبت و زیبایی
14ستاره شب32250778شهر کردمراقبت و زیبایی
15مهدیس32623813شلمزارمراقبت و زیبایی
16چهره9390557544هفشجانمراقبت و زیبایی
17نارون 09130266437شهر کردمراقبت و زیبایی
18نگاره2683500گهرومراقبت و زیبایی
19آریا32272617شهر کردمراقبت و زیبایی
20آرامیس32241209شهر کردمراقبت و زیبایی
21آیناز3521653سامانمراقبت و زیبایی
22هدیه عروس33227604فارسانمراقبت و زیبایی
23نقشینه32273415شهر کردفرش
24طلاکاران32278485شهر کردطلا و جواهرسازی
25پراکتیک33343233شهر کردمعماری
26آفاق4230888بروجنمراقبت و زیبایی
27تک ستاره 34236084بروجنمراقبت و زیبایی
28زنبق4231157بروجنصنایع دستی (دوختهای سنتی)
29مارال34231611بروجنصنايع پوشاك
30تارا34227822بروجنمراقبت و زیبایی