نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/3/28
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
نام آموزشگاه محراب
شماره تلفن 37715880
تاریخ تاسیس 1380-10-22
آدرس خیابن19 دی-نبش کوچه 45-پلاک1
وب سایت
آدرس الکترونیکی QOMMEHRAB@YAHOO.COM
شهر قم
 
#حرفه های آموزشیکد استانداردجزئیات
1اسکلت ساز درجه 1 *1/ 3/ 1/ 41/ 74- 9
2بتن ساز و بتن ریز درجه 1 *1/ 3/ 1/ 16/ 52- 9
3بنای سفت کار درجه 1 (کار و دانش)1/ 4/ 1/ 23/ 51- 9
4تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS3/1/18/22-0
5سنگ کار درجه 1 (کار و دانش)1/ 3/ 1/ 43/ 51- 9
6طراح معماری داخلی *2/ 1/ 25/ 21- 0
7طراح و انالیز سازه با SAP 2/ 1/ 19/ 22- 0
8قالب بند و کفراژ بند درجه 1 *1/ 4/ 1/ 25/ 52- 9
9کاشی کار درجه 1 *1/ 3/ 1/ 52/ 51- 9
10کمک بنای سفت کار درجه 2 *1/ 4/ 2/ 23/ 51- 9
11کمک سنگ کار درجه 2 *1/ 1/ 2/ 43/ 51- 9
12کمک قالب بند و کفراژ بند درجه 2 *1/ 4/ 2/ 25/ 52- 9
13کمک کاشی کار درجه 2 *1/ 3/ 2/ 52/ 51- 9
14کمک گچ کار درجه 2 (کار و دانش)1/ 3/ 2/ 13/ 55- 9
15کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 21/ 3/ 2/ 06/ 71- 8
16کمک نقاش ساختمان درجه 2 *1/ 1/ 2/ 25/ 31- 9
17نقاش ساختمان درجه 1 *1/ 4/ 1/ 25/ 31- 0
18نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (کار و دانش)3/ 2/ 54/ 32- 0
19نقشه کشی سازه (کار و دانش)4/ 1/ 54/ 32- 0
20نقشه کشی معماری (کار و دانش)3/ 1/ 54/ 32- 0
21نقشه کشی سازه0-32/56/1/1
22سنگ کار درجه 19-51/43/1/4/1
23کارگر ساده سفت کاری9-51/23/1/1/4
24کارگر ساده عایق کار رطوبتی8-39/59/3/1/1/4
25کمک ارماتوربند درجه1 (کار و دانش)9-52/34/1/4/1
26کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری-درجه2 (صنعت ساختمان)8-71/23/2/1
27لوله کش گاز خانگی وتجاری7127-09-107-1
28ارماتور بند درجه 19-52/34/1/5/1
29کمک اسکلت ساز درجه 2 (کار و دانش)9-74/41/2/3/1
30کارگر عمومی ارماتور بند (درجه3)7119-29-021-1
31کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه37214-29-002-1
32کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری (درجه3)7126-29-004-1
33کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی (درجه3)7126-29-001-1
34کمک برقکار ساختمان 741120300020001
35کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620290010001
36لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 712620090110001
37کارگر عمومی آرماتور بند 711420290040001
38کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 721420290070001
39کارگر عمومی بنای سفت کار 711120300080001
40کارگر عمومی گچ کار 712320300080001
41کارگر عمومی کاشی کار 712220300040001
42کارگر عمومی نقاش ساختمان 713120300070001
43نقشه کش عمومی ساختمان311830300010001
44کارگر عمومی سنگ کار 711320300060001
45عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه 712420300010001
46کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه712420300020001
47کارگرعمومی عایق کار رطوبتی وآسفالت کار ابنیه 712420300030001