نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/6/30

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک بجنورد ( برادران-شهید توکلی زاده )05842245836بجنورد
2مرکز شماره چهار اسفراین (دومنظوره – شهید رحیم زاده)05857266437-8اسفراین
3مرکز شماره پنج جاجرم (دومنظوره-شهید عزیززاده)05853227444جاجرم
4مرکز شماره شش مانه و سملقان ( برادران - شهید پاکدل )05854228197آشخانه
5مرکز شماره ده شیروان ( دومنظوره - کوثر)05856244313شیروان
6مرکز شماره سه شیروان (برادران- شهید حاجیلو )05856244499شیروان
7مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )05842413982بجنورد
8مرکز شماره دوازده بجنورد( جوار شهرک صنعتی-شهید ناظرپناه)05842317351-3بجنورد
9مرکز شماره هفت فاروج ( دومنظوره - آیت الله نجفی )05858224501فاروج
10حوزه ویژه آزمون آنلاین خراسان شمالی بجنورد
11شعبه شهری شماره یک مرکز شماره چهار اسفراین (دومنظوره – شهید رحیم زاده)( مرکز شماره سیزده شهید نامنی)05857266437-8اسفراین