نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک بجنورد (برادران، شهید توکلی زاده)05832413984بجنورد
2مرکز شماره چهار اسفراین (دومنظوره، شهید رحیم زاده)05837266439اسفراین
3مرکز شماره پنج جاجرم (دومنظوره، شهید عزیززاده)05832277630جاجرم
4مرکز شماره شش مانه و سملقان(برادران، شهید پاکدل)05832920709آشخانه
5مرکز شماره ده شیروان ( دومنظوره ،کوثر)05836244275شیروان
6مرکز شماره سه شیروان (برادران، شهید حاجیلو )05836244501شیروان
7مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره، شهید یزدانی )05832297358بجنورد
8شعبه شهری مرکز شماره دوازده بجنورد( جوار شهرک صنعتی، شهید ناظرپناه)05832317333بجنورد
9مرکز شماره هفت فاروج (دومنظوره، آیت الله نجفی)5836424506فاروج
10حوزه ویژه آزمون آنلاین خراسان شمالی بجنورد
11شعبه شهری شماره یک مرکز شماره چهار اسفراین (دومنظوره،شهید رحیم زاده)( مرکز شماره سیزده شهید نامنی(بر05837266693اسفراین