نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک بجنورد ( برادران-شهید توکلی زاده )05832413984بجنورد
2مرکز شماره چهار اسفراین (دومنظوره – شهید رحیم زاده)05837266439اسفراین
3مرکز شماره پنج جاجرم (دومنظوره-شهید عزیززاده)05832277630جاجرم
4مرکز شماره شش مانه و سملقان ( برادران - شهید پاکدل )05832920709آشخانه
5مرکز شماره ده شیروان ( دومنظوره - کوثر)05836244275شیروان
6مرکز شماره سه شیروان (برادران- شهید حاجیلو )05836244501شیروان
7مرکز شماره دو بجنورد( دومنظوره - شهید یزدانی )05832297358بجنورد
8مرکز شماره دوازده بجنورد( جوار شهرک صنعتی-شهید ناظرپناه)05832317333بجنورد
9مرکز شماره هفت فاروج ( دومنظوره - آیت الله نجفی )5836424506فاروج
10حوزه ویژه آزمون آنلاین خراسان شمالی بجنورد
11شعبه شهری شماره یک مرکز شماره چهار اسفراین (دومنظوره – شهید رحیم زاده)( مرکز شماره سیزده شهید نامنی)05837266693اسفراین