نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک زنجان(دو منظوره، شهید مفتح)024-33036275زنجان
2مرکزشماره دو زنجان(دومنظوره،شهیدبهشتی)024-32221641زنجان
3مرکز شماره سه زنجان(دومنظوره،الزهراء)024-33457550زنجان
4مرکز شماره چهار ابهر،خرمدره(دومنظوره،شهید چمران)024-35520803خرمدره
5مرکز شماره پنج خدابنده(برادران،سهروردی)024-34227675قیدار
6مرکز شماره شش ماهنشان(دومنظوره،امام خمینی-ره)02436222498ماه نشان
7مرکز شماره هفت خرمدره(خواهران،سمیه)02425522968خرمدره
8شعبه شهری شماره یک مرکز شماره یک زنجان(دو منظوره، شهید مفتح) (مرکز شماره نه ایجرود(دومنظوره))024-3622911زرین آباد
9مرکزشماره هشت آببر-طارم(دومنظوره،شهید مطهری)024-32823990آب بر
10مرکز شماره یازده ابهر(خواهران،فجر)024-3521069ابهر
11مرکز شماره ده خدابنده(خواهران،کوثر)024-34228687قیدار
12مرکز شماره سیزده سلطانیه (دو منظوره)024-33036320سلطانیه
13حوزه ویژه آزمون آنلاین زنجانزنجان
14مرکزشماره دوازده زنجان (دومنظوره‘ تخصصی مهارتهای پیشرفته شهید شهریاری)024-33052490زنجان
15شعبه شهری شماره یک مرکز شماره دوازده تخصصی مهارت های پیشرفته شهید شهریاری(مرکز دومنظوره جوار دانشگاه024-35824535زنجان