نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکزشماره یک سمنان(برادران)02333462117سمنان
2مرکزشماره دو سمنان(خواهران)02333463332سمنان
3مركز شماره پنج مهدیشهر(برادران)02333623330مهدی شهر
4شعبه شهری مرکزشماره شش مهدیشهر(خواهران)0233362-7272مهدی شهر
5مرکزشماره نه گرمسار(برادران)02334229976گرمسار
6مرکز شماره ده میامی(دو منظوره)02332623140میامی
7مرکزشماره هفت دامغان(برادران)02335236100دامغان
8مرکزشماره هشت دامغان(خواهران)02335233340دامغان
9مرکزشماره یازده بیارجمند(دومنظوره)02332673668بیارجمند
10مرکزشماره سه شاهرود(برادران)02332335065-6شاهرود
11مرکزشماره چهارشاهرود(خواهران)02332361155شاهرود
12حوزه ویژه آزمون آنلاین سمنانسمنان
13شعبه شهری شماره یک مرکزشماره سه شاهرود(برادران)(مرکز شماره هفده تخصصی کشاورزی شاهرود)02332394152شاهرود
14شعبه شهری شماره یک مرکزشماره شش مهدیشهر(خواهران)(مرکز شماره سیزده(خواهران-شهمیرزاد)02333664164شهمیرزاد
15شعبه شهری شماره یک مرکزشماره نه گرمسار(برادران)(مرکز شماره دوازده مرکز خواهران گرمسار)02334245134گرمسار