نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک زاهدان(برادران)05433425897زاهدان
2مرکز شماره بیست و یک زاهدان(دو منظوره، آی سی تی)054-33445730زاهدان
3مرکز شماره سه زاهدان(خواهران)05433410575زاهدان
4مرکز شماره دو زاهدان(برادران)054-33294901زاهدان
5مرکزشماره سی و یک زاهدان(دو منظوره،شهدای وحدت)05433225299زاهدان
6مرکز شماره سی و دو زاهدان(دو منظوره،سیدالشهدا)05433428391زاهدان
7مرکز شماره چهار زابل (برادران)05432221034زابل
8مرکز شماره بیست و شش زابل(خواهران)05422226622زابل
9مرکز شماره هشت خاش (برادران)05433727299خاش
10مرکز شماره بیست و پنج خاش (خواهران)05433715899خاش
11مرکز شماره پنج بمپور ایرانشهر(برادران)05473311253ایرانشهر
12مرکز شماره شش سراوان (برادران)054-37627003 , 37629071سراوان
13مرکز شماره بیست و سه ایرانشهر (خواهران)05472222767ایرانشهر
14مرکز شماره بیست و هفت سراوان(خواهران)37630021,37629072سراوان
15مرکزشماره پانزده کنارک(برادران)05435389070کنارک