نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک قزوین (برادران، البرز)02832227001الوند
2مرکز شماره دو قزوین (خواهران، البرز)02832225989الوند
3مرکز شماره سه تاکستان (برادران)02835228026تاکستان
4مرکز شماره چهارخوزنین (برادران)02834324288خوزنین
5مرکز شماره پنج بوئین زهرا (دومنظوره، شهيد رجايي)02834227686بوئین زهرا
6مرکز شماره ده قزوین (خواهران)02833342620قزوین
7مرکز شماره هفت تاکستان (خواهران)02835233100تاکستان
8مرکز شماره نه آبیک (دومنظوره، شهيد باهنر)02832898323آبیک
9مرکز شماره هشت محمدیه (دومنظوره، مهارتهاي پيشرفته شهيد چمران)02832560510محمدیه
10مرکز شماره شش قزوین (برادران)02833591027قزوین
11حوزه ویژه آزمون آنلاین قزوینقزوین
12شعبه شماره یک مرکز شماره سه تاکستان (برادران)(مرکز شماره سیزده آوج (دومنظوره))02834623693تاکستان