نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک گرگان(برادران)01732642747 -01732642748 -01732642749گرگان
2مرکز شماره دو گرگان (خواهران)017332171299-017-32170334گرگان
3مرکز شماره سه گنبد کاووس (دومنظوره) 01733281561گنبد کاووس
4مرکز شماره چهار کلاله(دومنظوره)01735441902 -01735421410- 01735421411کلاله
5مرکز شماره پنج کردکوی(دومنظوره)01734304731-2کرد کوی
6مرکز شماره شش آزادشهر(دومنظوره)01735738230آزادشهر
7مرکز شماره هفت بندرگز(دومنظوره)01734367201بندر گز
8مرکز شماره هشت علی آباد کتول(دومنظوره)01734221306-01734221305علی آباد
9مرکز شماره نه بندرترکمن(دومنظوره)01734481593بندرترکمن
10مرکز شماره ده مینودشت(دومنظوره)01745230686مینودشت
11شعبه شهری شماره یک مرکز شماره یک گرگان(برادران)(مرکز شماره هيجده گرگان(دومنظوره، فناوری اطلاعات))01732232060گرگان
12مرکز شماره بیست علی آباد کتول(دومنظوره، ارتقاء مهارت)01734249097علی آباد
13مرکز شماره سیزده رامیان(دومنظوره)01735880180-017-35880181رامیان
14مرکز شماره چهارده آق قلا(دومنظوره)01734533931آق قلا
15مرکز شماره پانزده گمیشان(دومنظوره)01734463281گمیش تپه