لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک رشت(دومنظوره)013-33884252رشت
2مرکز شماره دو رشت (دومنظوره، شهید باهنر - مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار)013-33759530رشت
3مرکز شماره سه رشت(دومنظوره)013-33663080رشت
4مرکز شماره چهار رشت (خواهران)013-33732317رشت
5مرکز شماره پنج رشت(دومنظوره،تخصصي آموزش کشاورزی و گردشگری)013-33690320رشت
6مرکز شماره شش بندرانزلی(دومنظوره)013-44531784بندر انزلی
7مرکز شماره هفت لاهیجان(دومنظوره)013-42238258لاهیجان
8مرکز شماره هشت صومعه سرا(دومنظوره)013-44327220صومعه سرا
9مرکز شماره نه آستارا(دو منظوره،کانرود)013-44800551آستارا
10مرکز شماره ده لوشان(دومنظوره)013-34610202لوشان
11مرکز شماره یازده لنگرود(دومنظوره)013-42535178لنگرود
12مرکز شماره دوازده فومن(دومنظوره)013-34713351فومن
13مرکز شماره سیزده جوکندان تالش (دومنظوره)013-44276571هشتپر
14مرکز شماره چهارده رودسر(دومنظوره)013-42617007رودسر
15شعبه شهری مرکزشماره شانزده رشت(دومنظوره، تخصصی مهارت های پیشرفته (IT))013-33758803رشت