نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکزشماره دو ارومیه (خواهران)04433679009-12ارومیه
2مرکزشماره یک ارومیه (برادران)04413448200و3455060ارومیه
3مرکز شماره سه مهاباد (برادران)04422333390مهاباد
4مرکزشماره چهار بوکان ( برادران)04826223238بوکان
5مرکزشماره پنچ بوکان (خواهران)04826223238بوکان
6مرکز شماره شش خوی (برادران)04612553113خوی
7مرکزشماره هفت میاندوآب (برادران)04445353330میاندوآب
8مرکزشماره هشت میاندوآب (خواهران)04812223781میاندوآب
9مرکزشماره نه سلماس (دومنظوره)04435221567سلماس
10مرکزشماره ده سردشت (دومنظوره)04443224008سردشت
11مرکزشماره یازده ماکو (دومنظوره)04623244727ماکو
12مرکزشماره دوازده پیرانشهر (دومنظوره)04444224287پیرانشهر
13مرکزشماره سیزده شاهیندژ (دومنظوره)04824231003شاهین دژ
14مرکزشماره چهارده تکاب (دومنظوره)04825235040تکاب
15مرکزشماره پانزده نقده (دومنظوره)04435671777نقده