لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک تهران (برادران، شهید مهمانچی)02155661807-8تهران
2مرکز شماره نوزده شهریار (برادران)02165552059-02165552056شهریار
3مرکز شماره بیست رباط کریم (دومنظوره، نبی اکرم ص)02156415023رباط کریم
4مرکز شماره سه تهران (خواهران، پروین اعتصامی)02166639493-02166697799تهران
5مرکز شماره دو تهران (برادران،شهید سهی)02155463970تهران
6مرکز شماره چهار تهران (برادران، شهید بهرامی)021-66644751تهران
7مرکز شماره پنج تهران (برادران، شهیدان مروتی)02155346725-02155346722تهران
8مرکز شماره شش کهریزک (برادران، شهید رهبری)021-56547007-8کهریزک
9مرکز شماره هفت تهران (برادران، شهید مطهری)2144195811تهران
10مرکز شماره هشت شمیرانات (دو منظوره، زعفرانیه)02122185275-02122185282تجریش
11مرکز شماره نه تهران (برادران، شهید چمران)02133473737-8و33486868تهران
12مرکز شماره ده پیشوای ورامین (برادران،شهید قمی)02136726994-5پیشوا
13مرکز شماره یازده دماوند (برادران)02176316535-02176341711دماوند
14شعبه شهری شماره سه (مرکز شماره هجده شهریار (خواهران))2165567133اندیشه
15شعبه شهری شماره چهار(شماره سیزده خواهران الزهراء- مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و ک02166058597تهران