نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک ایلام (برادران)08412220511ایلام
2مرکز شماره سه ایلام (خواهران)08432241865ایلام
3مرکز شماره یازده مهران(دومنظوره)08433823349مهران
4مرکز شماره شش آبدانان (دو منظوره)08426222066آبدانان
5مرکز شماره هشت ایوان (دو منظوره)08433238454ایوان
6مرکز شماره نه دره شهر (دومنظوره)08425225882دره شهر
7مرکز شماره چهار دهلران (دو منظوره)08433724063دهلران
8مرکز شماره ده ملکشاهی (دو منظوره)08433855814ارکواز
9مرکز شماره چهارده سرابله (دو منظوره)08424224085سرابله
10مرکز شماره دوازده ایلام (برادران،تخصصی)08432228273ایلام
11حوزه ویژه آزمون آنلاین ایلامایلام
12شعبه شهری شماره یک مرکز شماره چهارده سرابله (دو منظوره)( مرکز شماره هفت کارزان)08434729582سرابله
13شعبه شهری شماره یک مرکز شماره دوازده ایلام (برادران،تخصصی ) (مرکز شماره سیزده ارتقاء مهارت ایلام(دوم08432234374ایلام
14شعبه شهری شماره یک مرکز شماره یک ایلام (برادران)( مرکز شماره دو ایلام(خواهران))08433331604ایلام