نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک بندربوشهر (دومنظوره)07733551504بوشهر
2مرکز شماره دو بندر بوشهر (برادران)0771-2520863بوشهر
3مرکز شماره سه بندر بوشهر (برادران)07733577035بوشهر
4مرکز شماره چهار بندر بوشهر (خواهران)07733340211بوشهر
5مرکز شماره پنج دشتستان (برادران)07734240935برازجان
6مرکز شماره شش بندر گناوه (برادران)07733142731بندر گناوه
7مرکز شماره هفت بندرکنگان (دومنظوره)07737343709بندر کنگان
8مرکز شماره هشت دیلم(برادران)07733256661بندر دیلم
9مرکز شماره نه دشتی (دومنظوره)07735329210خورموج
10مرکز شماره پانزده بندر بوشهر (دومنظوره، فناوری اطلاعات)07733550063بوشهر
11مرکز شماره ده تنگستان (دومنظوره)07735225315اهرم
12واحد آموزشگاه آزاد ( مرکزی استان بوشهر )07712520864بوشهر
13مرکز شماره دوازده بندر گناوه (خواهران)07733147360بندر گناوه
14مرکز شماره سیزده بندر دیر (دو منظوره)07735428408بندر دیر
15مرکز شماره چهارده جم (دو منظوره)07737622800جم