نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک شهرکرد(برادران)038-32220810شهر کرد
2مرکز شماره دو بروجن(برادران)038-34228300بروجن
3مرکز شماره سه اردل(دومنظوره)038-34343222اردل
4مرکز شماره چهار لردگان(برادران)038-34440399لردگان
5مرکز شماره شش فارسان(برادران)038-33221690-91فارسان
6مرکز شماره هفت هفشجان(دومنظوره)038-32570676هفشجان
7مرکز شماره پنج سامان(دومنظوره)038-33520706سامان
8شعبه شهری شماره دو مرکز شماره دو بروجن(برادران)(مرکز شماره یازده بروجن(خواهران))038-34236320بروجن
9شعبه شهری شماره دو مرکز شماره چهار لردگان(برادران)(مرکز شماره دوازده لردگان(خواهران))038-34449933لردگان
10شعبه شهری شماره دو مرکز شماره شش فارسان(برادران)(مرکز شماره سیزده فارسان(خواهران))038-33227900فارسان
11مرکز شماره هشت کوهرنگ(دومنظوره)33622784- 038-33622785چلگرد
12مرکز شماره ده شهرکرد(خواهران)038-32220812شهر کرد
13مرکز شماره نه شلمزار(دومنظوره)038-32623864شلمزار
14حوزه ویژه آزمون آنلاین چهارمحال و بختیاری شهر کرد
15شعبه شهری شماره یک مرکز شماره یک شهرکرد(برادران)(مرکز سورشجان)038-33442899سورشجان