لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکز شماره یک شهرکرد(دومنظوره - مرکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار)038-32220810شهر کرد
2مرکز شماره دو بروجن(برادران)038-34228300بروجن
3مرکز شماره سه اردل(دومنظوره)038-34343222اردل
4مرکز شماره چهار لردگان(برادران)038-34440399لردگان
5مرکز شماره شش فارسان(برادران)038-33221690-91فارسان
6مرکز شماره هفت هفشجان(دومنظوره)038-32570676هفشجان
7مرکز شماره پنج سامان(دومنظوره)038-33520706سامان
8شعبه شهری شماره یک (مرکز شماره یازده بروجن(خواهران))038-34236320بروجن
9شعبه شهری شماره سه (مرکز شماره دوازده لردگان(خواهران))038-34449933لردگان
10شعبه شهری شماره دو (مرکز شماره سیزده فارسان(خواهران))038-33227900فارسان
11مرکز شماره هشت کوهرنگ(دومنظوره)33622784- 038-33622785چلگرد
12مرکز شماره ده شهرکرد(خواهران)038-32220812شهر کرد
13مرکز شماره نه شلمزار(دومنظوره)038-32623864شلمزار
14حوزه ویژه آزمون آنلاین چهارمحال و بختیاری شهر کرد
15شعبه شهری شماره چهار (دومنظوره،مرکز سورشجان)038-33442899سورشجان