نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
آزمون 94 هماهنگ مرحله اول
تاریخ شروع دریافت کارت 1394-02-08
تاریخ پایان دریافت کارت 1394-02-11
تاریخ آزمون کتبی 1394-02-11
 

تاریخ آزمون های عملی

#نام مرکزنام حرفهساعت آزمون عملی(فرمت ساعت به صورت 12:20 می باشد.)آدرس محل آزمون عملی
هیچ رکوردی موجود نیست