نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
اصلاح روی پورتال

جزئیات

 
آزمون 95 هماهنگ مرحله اول
تاریخ شروع دریافت کارت 1395-02-27
تاریخ پایان دریافت کارت 1395-03-31
تاریخ آزمون کتبی 1395-02-31
 

تاریخ آزمون های عملی

#نام مرکزنام حرفهساعت آزمون عملی(فرمت ساعت به صورت 12:20 می باشد.)آدرس محل آزمون عملی
هیچ رکوردی موجود نیست