نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام
1397/11/3

تقویم آموزشی

#آزمونجزئیات
196 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان
296 ویژه متقاضیان معرفی شده از سوی نیروهای مسلح(مربی)
396 آزمون داوطلبان سرباز در دی ماه
496 مرحله دوم آزمون ویژه متقاضیان معرفی شده از سوی نیروهای مسلح(مربی-پایور)
596 آزمون داوطلبان سرباز در بهمن ماه
696 هماهنگ سربازان کرمان بهمن
796 آزمون داوطلبان سرباز در اسفند ماه
896 هماهنگ خاص تهران
9تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 97
10تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه در سال 97
11تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 97
12آزمون اصناف در سال 97
13تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 97
1497 هماهنگ مرحله اول
1597 هماهنگ مرحله دوم