به استناد بند "د" مصوبه شماره 53 هیأت نظارت مرکزی مصوب 12/8/97 و به منظور ارتقاء فرآیندهای صدور پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد براساس دستورالعمل های جدید٬ از پایان وقت اداری روز چهارشنبه 15/12/97 ، ثبت درخواست اولین پروانه تاسیس در پورتال جامع سازمان برای متقاضیان غیرفعال خواهد شد.