نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- انتقال کارکنان وظیفه یکسال بعد از تاریخ اعزام قابل رسیدگی و در صورت داشتن شرایط لازم(تاهل-موافقت معاونت آموزش ستاد سازمان) و با تایید مبدا و مقصد امکانپذیر خواهد بود.
• نکته : تغییر محل جغرافیایی کارکنان وظیفه بدون اخذ مجوز مربوطه از دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ممنوع می باشد و درصورت مشاهده بازرسان دفتر مذکور نسبت به لغو امریه و اعزام به پادگان اقدام می شود.