نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

سامانه مشمولین سربازی

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند- کارکنان وظیفه طبق ساعت کاری مرکز محل خدمت می بایست در مرکز محل خدمت حضور داشته باشند.
• نکته : در صورت ارجاع هرگونه کار غیر متعارف ( نگهبانی، رانندگی، خدماتی و ... ) مراتب را به واحد مشمولین اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ستاد سازمان با مستندات لازم اتعکاس دهید.