نام کاربری
رمز ورود
رمز را فراموش کرده ام

لیست مراکز استان

شهرستاننام مرکز
#نام مرکزشماره تلفنشهرجزئیات
1مرکزشماره یک کرمان(ویژه برادران)003432110333و03432123395کرمان
2مرکزشماره دو کرمان (دو منظوره)03432110333و03432123395کرمان
3مرکزشماره سه کرمان(ویژه برادران)003432110208و32910209کرمان
4مرکز شماره چهارده بافت (برادران، شهدای بافت)03442428302بافت
5مرکزشماره هفده بردسیر(دومنظوره،شهید طیاری)03433541410بردسیر
6مرکز شماره هفت جیرفت (برادران)03443352469جیرفت
7مرکزشماره بیست و دو راور(دومنظوره)03433728662راور
8مرکز شماره یازده رفسنجان (برادران، امام علی)03434291178و03434292490-03434229155رفسنجان
9مرکز شماره سیزده زرند (دومنظوره، شهید سلطانزاده)03433420106-03433420105زرند
10مرکز شماره نه سیرجان (برادران،شهید مغفوری)09131452453سیرجان
11مرکز شماره پانزده شهربابک (دومنظوره،شهید محلاتی)03434111372شهربابک
12مرکز شماره شانزده کهنوج (دومنظوره)03443204063کهنوج
13مرکز شماره بیست کوهبنان(دومنظوره)03433491011کوهبنان
14مرکز شماره ده بم(دومنظوره)03444341303بم
15مرکز شماره بیست و یک منوجان (برادران، شهید پی سخن)003443309003و03458842340منوجان