با توجه به تغییر سامانه پورتال٬ برای ثبت درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد ٬ پس از مطالعه ضوابط و شرایط در نشانی pi.irantvto.ir به سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به نشانی https://mojavez.ir مراجعه نمایید


جهت آگاهی بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید
راهنماي تصويري درخواست صدورمجوزنوع د از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار
راهنماي فرآيند صدور مجوز تاسيس آموزشگاه هاي آزاد در سيستم فعلي پورتال
pi.irantvto.ir